Nouveautés

NEW SEASONS / Kremer, Kremerata Baltica
1 CD / Download 00028947948179
Int. Release 01 Jun. 2015
Plus d'infos

BARTÓK Concertos Boulez
1 CD / Download 00028947774402
Int. Release 05 Sep. 2008
Plus d'infos

BRAHMS CYCLE III Bernstein DVD-VIDEO
1 DVD-Video 00044007343333
Int. Release 01 Aug. 2007
Plus d'infos

SHOSTAKOVICH Violin Sonatas / Kremer
1 CD / Download 00028947761969
Int. Release 15 Sep. 2006
Plus d'infos

MOZART 5 Violin Concertos Kremer DVD-VID
2 DVD-Videos 00044007341575
Int. Release 03 Feb. 2006
Plus d'infos