Daniel Hope | 08.07.2022 Brahms: Violin Sonata no. 1, 13:00