Hilary Hahn | Video | Charles Ives: Four Sonatas Dokumentation