Long Yu | 08.06.2023 Xinghai Concert Hall, Guangzhou, Barber, Wagner