Kian Soltani | 06.06.2023 Schloss Elmau, Krün, J.S. Bach