Kian Soltani | 08.06.2023 Schloss Elmau, Krün, J.S. Bach