FRÉDÉRIC CHOPIN Piano Music

FRÉDÉRIC CHOPIN

Etudes op. 10 No. 3 ˇ op. 10 No. 12
Walzer op. 64 No. 2 ˇ Bolero
Polonaises op. 40 No. 1 ˇ op. 53
Nocturne op. 9 No. 2
Mazurka op.post. 68 No. 2
Prélude op. 28 No. 15
Ballades No. 1 op. 23 ˇ No. 2 op. 38
Scherzo No. 1 op. 20
Grande Valse brillante op. 18
Vásáry ˇ Askenase ˇ Cherkassky
Eschenbach ˇ Karolyi
Int. Release 06 Oct. 1988
Download
0289 427 0182 3
AAD 0289 427 0182 3 GF


Track List

Frédéric Chopin (1810 - 1849)
12 Etudes, Op. 10

1.
4:03

Tamás Vásáry

Stefan Askenase

Shura Cherkassky

Mazurka No.49 in A minor Op.68 No.2

5.
2:33

Tamás Vásáry

24 Préludes, Op. 28, C. 166-189

Christoph Eschenbach

Julian von Karolyi

12 Etudes, Op. 10

Waltz No.1 in E flat, Op.18 -"Grande valse brillante"

12.
5:04

Polonaise No.6 In A-Flat, Op.53 "Heroic"

13.
6:49

Tamás Vásáry

Total Playing Time 1:13:33