Produktfamilie | Mussorgsky Boris Godunov (1872 version) Gergiev

Mussorgsky Boris Godunov (1872 version) Gergiev
Moussorgsky: Boris Godounov (1872 Version) 0028947055523
Moussorgsky: Boris Godounov (1872 Version) 0028947055523
MUSSORGSKY
Boris Godunov (1872 Version)
Vaneev · Trifonova · Bulycheva · Galusin ·
Ohotnikov · Pluzhnikov · Gerello ·
Kuznetsov · Gassiev · Borodina · Nikitin ·
Sokolova · Akimov · Gorochovskaya ·
Karassev · Laptev · Schikalov · Karabanov
Kirov Opera and Orchestra,
Mariinsky Theatre, St.Petersburg
Valery Gergiev
VÖ: 12. März 2002
Label
Decca
UPC
00028947055525
 

Künstler / Komponisten

Folge der Deutschen Grammophon