Produktfamilie | PROKOFIVEVLove for three Oranges Gergiev

PROKOFIVEVLove for three Oranges Gergiev
Die Liebe zu den drei Orangen 0028946291324
Die Liebe zu den drei Orangen 0028946291324
SERGEI PROKOFIEV
Love For Three Oranges
Kit · Akimov · Diadkova · Morozov ·
Pluzhnikov · Gerello · Vaneev ·
Shevchenko · Bulycheva · Shevtsova ·
Netrebko · Karasev · Kuznetsov ·
Korzhenskaya · Zhikalov
Kirov Chorus and Orchestra, Mariinsky Theatre, St.Petersburg
Valery Gergiev
VÖ: 11. Dezember 2000
ProduktProdukt
StreamingStreaming
DownloadDownload

Produktinformation

Label
Decca
UPC
00028946291320
Folge der Deutschen Grammophon