MOZART, WEBER Clarinet Quintets / Hagen Quartett

W. A. MOZART
Klarinettenquintett
Clarinet Quintet
KV 581

CARL MARIA VON WEBER
Klarinettenquintett
Clarinet Quintet
op. 34
Eduard Brunner
Hagen Quartett
Int. Release 05 Apr. 1988
1 CD / Download
0289 419 6002 3


Track List

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Clarinet Quintet in A Major, K.581

Carl Maria von Weber (1786 - 1826)
Clarinet Quintet in B flat, Op.34

Eduard Brunner, Hagen Quartett

Total Playing Time 56:06